نرم افزار حسابداری شرکتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در عین یکپارچگی عملیات فروش و انبار و حسابداری امکان تعریف انواع سرفصل و استفاده از آن در قالب صدور سند دستی و ترازنامه وجود دارد، همچنین ، قابلیت صدور فاکتور رسمی ، گزارشات فصلی و ارزش افزوده از قابلیت‌های نرم افزار هلو شرکتی به حساب می آید .